Formeel bestaat de Voortrappersgroep, zoals de meeste scoutinggroepen in Nederland, uit een tweetal organisaties, te weten een “Vereniging Scouting Voortrappersgroep” en een “Stichting Scouting ’s-Gravenpolder”. Deze scheiding is met name ingegeven door juridisch-organisatorische redenen.

De feitelijke activiteiten vinden plaats in de Vereniging. Zoals in de statuten staat: “De groepsvereniging stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel van de groep op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid”.

Het bestuur van de Vereniging wordt benoemd door de Groepsraad uit de leden van de Vereniging. Deze Groepsraad bestaat uit de kaderleden (bestuur en speltakleiding) en een aantal ouders als vertegenwoordigers van de jeugdleden in de drie speltakken. Alle belangrijke zaken die de Vereniging aangaan worden dan ook besproken in de Groepsraad. Deze Groepsraad komt zo’n 5 à 6 keer per jaar bijeen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Hans van Sluijs                        voorzitter/secretaris
René Aarnoudse                     penningmeester
Thomas Apello                        lid
Rosa Tramper                         lid
 

Het bestuur bestaat geheel uit (onbetaalde) vrijwilligers. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de groepsraad.

De Stichting heeft als doel “behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging, de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”. De meerderheid van het aantal leden van het stichtingsbestuur moet bestaan uit leden van de Groepsraad. Zoals gebruikelijk bij een stichting benoemt het stichtingsbestuur nieuwe leden van het bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit de zelfde leden als het verenigingsbestuur.